Περίληψη διατήρησης δεδομένων

Αυτή η περίληψη εμφανίζει τις προεπιλεγμένες κατηγορίες και σκοπούς για τη διατήρηση δεδομένων χρήστη. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν πιο συγκεκριμένες κατηγορίες και σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται εδώ.

Ιστότοπος

Κατηγορία

Informations personnelles

Nous enregistrons et stockons les données suivantes sur un serveur hébergé en France :

Nom de l'utilisateur.trice (identifiant, nom, prénom)

Adresse email

Dernière adresse IP connue



Σκοπός

Analyse

Nous utilisons vos informations de connexion à des fins d'analyse (informations de connexion et de fréquentation du cours)

Περίοδος διατήρησης
365 ημέρες
Νόμιμοι σκοποί
Δικαιολογημένα συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (στ)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους νόμιμους σκοπούς των συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απαιτούν (υπερισχύουσα) προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το πρόσωπο είναι παιδί
Λόγοι επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Νόμιμες δραστηριότητες σχετικά με τα μέλη / στενές επαφές ιδρύματος, ενώσεως ή άλλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων άρθρο 9.2 (δ)) Η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του με κατάλληλες διασφαλίσεις από ίδρυμα, ένωση ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό όργανο με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό σκοπό και με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του σώματος ή σε πρόσωπα που έχουν τακτική επαφή με αυτό σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται εκτός αυτού του φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων

Χρήστες

Κατηγορία

Informations personnelles

Nous enregistrons et stockons les données suivantes sur un serveur hébergé en France :

Nom de l'utilisateur.trice (identifiant, nom, prénom)

Adresse email

Dernière adresse IP connue



Σκοπός

Analyse

Nous utilisons vos informations de connexion à des fins d'analyse (informations de connexion et de fréquentation du cours)

Περίοδος διατήρησης
365 ημέρες
Νόμιμοι σκοποί
Δικαιολογημένα συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (στ)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους νόμιμους σκοπούς των συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απαιτούν (υπερισχύουσα) προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το πρόσωπο είναι παιδί
Λόγοι επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Νόμιμες δραστηριότητες σχετικά με τα μέλη / στενές επαφές ιδρύματος, ενώσεως ή άλλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων άρθρο 9.2 (δ)) Η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του με κατάλληλες διασφαλίσεις από ίδρυμα, ένωση ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό όργανο με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό σκοπό και με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του σώματος ή σε πρόσωπα που έχουν τακτική επαφή με αυτό σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται εκτός αυτού του φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων

Κατηγορίες μαθημάτων

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Μαθήματα

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Αρθρώματα δραστηριοτήτων

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Μπλοκ

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης